Władzami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji

Członkowie Organów

Prezes Fundacji
Arkadiusz Śliwka
Przewodniczący Rady Fundacji
Piotr Kacperski
Członek Rady Fundacji ds. imprez
Arkadiusz Krakowiecki
Członek Rady Fundacji d.s marketingu i kontaktów z mediami
Mateusz Zarembowicz

Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację, składa się z 1 do 2 członków, w tym Prezesa Fundacji. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:
1) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
2) pozyskiwanie funduszy i środków na działalność Fundacji,
3) realizacja celów Fundacji zgodnie ze sposobami ich realizacji określonymi w Statucie,
4) zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Fundacji,
5) sporządzenie rocznego sprawozdanie merytorycznego z działalności Fundacji oraz podanie go do publicznej wiadomości,
6) składanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
7) przekazywanie Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu oraz ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji oraz rocznego sprawozdania finansowego Fundacji.

Rada Fundacji
Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji, w szczególności sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji, składa się z 3 do 5 członków. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem Zarządu, nie może być z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:
1) bieżąca kontrola działań Zarządu,
2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
3) uzupełnianie składu Rady Fundacji przez kooptację,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Fundacji oraz sprawozdań finansowych Fundacji, udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
6) podejmowanie uchwał co do przeznaczenia zgromadzonych środków majątkowych,
7) podejmowanie uchwał dotyczących istotnych spraw Fundacji,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd,
9) uchwalanie regulaminów Fundacji,
10) zmiana Statutu Fundacji, w tym jej celu,
11) propagowanie celów dla których Fundacja została ustanowiona.