Majątek Fundacji pochodzi z ...
1) darowizn, spadków, zapisów,
2) dotacji i subwencji,
3) dochodów ze zbiórek publicznych,
4) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji.

Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji oraz fundusz założycielski przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

Majątek Fundacji nie może być:

- przeznaczany na zabezpieczanie zobowiązań lub udzielanie pożyczek członkom jej organów lub pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobom bliskim”,

- przekazywany na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich członków jej organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych,

- wykorzystywany na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz osób bliskich członków jej organów lub pracowników na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji,

- wykorzystywany do zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby bliskie członków jej organów lub pracowników.