Fundacja Fun Kayak to ...
... organizacja pożytku publicznego, jej siedzibą jest Legionowo a terenem działania obszar Polski, swoje cele może realizować ona również poza jej granicami. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, dochody przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności.

    Fun Kayak posiada osobowość prawną, działa na podstawie Statutu, Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach , Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    Celem Fundacji jest upowszechnianie wiedzy, propagowanie wartości, kultywowanie zwyczajów i podejmowanie działań dla zapewnienia prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia obywateli Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową w zakresie kajakarstwa górskiego, morskiego i nizinnego. Fundacja opiera realizację swych celów na pracy społecznej.
    Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie lub finansowanie:
1) wypraw i obozów kajakowych,
2) imprez rekreacyjnych i towarzyskich integrujących osoby fizyczne uprawiające kajakarstwo,
3) kursów i szkoleń z zakresu kajakarstwa,
4) spotkań, pokazów, seminariów i konferencji dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości kajakarstwa dla kultury fizycznej.